Grafen molekulalarynyň 3d illýustrasiýasy.Nanotehnologiýa fon

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Sichuan Guanghan Shida Carbon Co., Ltd. ida Shida Carbon Group) 2001-nji ýylda döredilipdi, ozal 1990-njy ýylda esaslandyrylan Shanxi Jiexiu Shida Carbon. Shida Carbon uglerod materiallaryny gözlemek we öndürmek boýunça ýöriteleşdirilen Hi-Tech kärhanasydyr.Indi bizde ýyllyk kuwwaty 50,000mt bolan 4 önümçilik zawody bar, bu ösen tehnologiýalar we enjamlar bilen grafit elektrodyň doly işini öz içine alýar.

“Shida Carbon” -yň esasy önümleri: Dia.450-700mm UHP Grafit Elektrod, Izotrop Grafit, 600X800X4400mm Grafit Katod, Grafit Anod we Orta Orta Däneli Grafit.Önümlerimiz elektrik ýaýly peç polat öndürmek, suwasty ark peçini eritmek, gün fotoelektrik enjamlary, EDM, nepis himiki maddalar, ýokary temperaturany bejermek, takyk guýmak, alýumin öndürmek we ş.m. pudaklarynda giňden ulanylýar.

Häzirki wagtda Şida halkara ýokary tehnologiýaly, daşky gurşaw taýdan arassa uglerod kärhanasyna öwrüldi.Indi new täze maýa goýujylarymyzyň goldawy bilen, uglerod pudagynyň arasynda dünýäde iň meşhur marka bolmak baradaky iň soňky arzuwymyza barýarys.Şidanyň elmydama saklaýan we geljekde innowasiýa we gözleg işlerini dowam etdirjek ösüş düşünjämiz bize ruhlandyrdy.

“Shida Carbon” -yň gözleg we barlag merkezi 2005-nji ýylda döredilip, 2009-njy ýylda welaýat kärhanasynyň tehnologiýa merkezi hökmünde ykrar edildi. Alty ýyl gurluşykdan soň, gözleg we gözleg merkezi uglerod pudagynda köp sanly gözleg zehinlerine we birinji derejeli enjamlara eýe bolup, öz ýolumyzdan çykýar. önümçiligiň, bilimiň we gözlegiň utgaşmasy.

Şida Karbon 30 ýyldan gowrak wagt bäri berk durup, Hytaýyň uglerod pudagynyň ösüşine şaýat boldy we bir gatnaşyjy hökmünde Şida hemişe yhlas we hyjuw bilen meşhur.

Önüm akymynyň diagrammasy

3
4
6
7

Zawodyň ýerleşýän ýeri

banner1

Kompaniýanyň taryhy

“Shanxi Jiexiu Shida Carbon Co, Ltd.” esaslandyryldy.

1990

"Guanghan Shida Carbon Co., Ltd." döredildi.

20041

“Dechang Shida Carbon Co., Ltd.” esaslandyryldy.

20042

“Meishan Shida New Materials Co., Ltd.” esaslandyryldy.

20091

 

“Sichuan Shida Fine Carbon Co., Ltd.” döredildi.

20092

Meýşan Şidanyň 20,000mt / ýyl 550mm we ondan ýokary UHP grafit elektrod taslamasy Milli fakel maksatnamasyna girýär.

2010-njy ýyl

Dechang Şidanyň fazasy240KA LWG grafizasiýa bölümi resmi taýdan işe başlady.

2011-nji ýyl

Shida Carbon, Siçuan Ylym we Tehnologiýa Bölüminden ylym-tehnologiýa üstünliklerine iki gezek baha berdi.

2013 2013 (2)

Şidanyň geljegini ösdürmäge kuwwat beren täze strategiki maýa goýujy geldi.

2018

Anod material grafizasiýasynyň täze taslamasy, batareýanyň täze iş çägine girdi.