Grafirlenen nebit koksy (gaýtadan işleýän)

Gysga düşündiriş:

LWG peçiniň önümidir.Nebit koksy elektrodyň grafitizasiýasy wagtynda ýylylyk izolýasiýa materialy hökmünde ulanylýar.Grafitizasiýa prosesi bilen birlikde, bizde grafit elektrody, şeýle hem önümiň grafitleşdirilen nebit koksy bar.2-6mm ululykdaky bölejik gaýtadan işleýji hökmünde ulanylýar.Inçe bölejik aýratyn barlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Laboratoriýa derňew tablisasy

Kül düzümi%

Üýtgeýänler%

Düzediňeduglerod%

Kükürt%

Derňew senesi

0.48

0.14

99.38

0.019

2021-nji ýylyň 22-nji ýanwary

0.77

0.17

99.06

0.014

2021-nji ýylyň 27-nji apreli

0.33

0.15

99.52

0.017

28-nji iýul. 2021

Grafirlenen nebit koksy näme?

LWG peçiniň önümidir.Nebit koksy elektrodyň grafitizasiýasy wagtynda ýylylyk izolýasiýa materialy hökmünde ulanylýar.Grafitizasiýa prosesi bilen birlikde, bizde grafit elektrody, şeýle hem önümiň grafitleşdirilen nebit koksy bar.2-6mm ululykdaky bölejik gaýtadan işleýji hökmünde ulanylýar.Inçe bölejik aýratyn barlanýar.

Dikeldiş enjamyny ulanmak

Grafitirlenen nebit koksyndan alynýan gaýtadan işleýji, uglerod polat öndürmek üçin esasy çig mallardan biridir we ýokary hilli karbonizator ýokary hilli uglerod polat öndürmek üçin zerur çig maldyr.Häzirki wagtda dünýäde uglerod polat öndürijileri tarapyndan ulanylýan grafitleşdirilen nebit koks rekarburizatory, esasan, grafit elektrodlary gaýtadan işlemek wagtynda emele gelen böleklerden.Itöne durnuksyz üpjünçiligiň we gymmat bahaly, ýokary hilli uglerod polat öndürijileriniň isleglerini kanagatlandyrmakdan daşda.Qualityokary hilli gaýtadan işleýji ýokary hilli uglerod poladyň önümçiligini we hilini çäklendirýän päsgelçilik faktoryna öwrüldi.

Hilini nädip aýtmaly?

1.Aş: kül az bolmaly.Adatça kalsinlenen nebit koks rekarburizatorynyň pes mukdary bar, bu bolsa 0,5 ~ 1% töweregi.

2.Wolatiles: uçgunlar gaýtadan işleýjide peýdasyz bölek.Üýtgeýänleriň mukdary kalsiniň temperaturasy ýa-da koks temperaturasy we bejeriş prosesi bilen kesgitlenýär.Dogry gaýtadan işlemek bilen gaýtadan işleýjiniň üýtgemeleri 0,5% -den az.

3.Fiks uglerod: gaýtadan işleýjiniň hakyky peýdaly bölegi, has ýokary bahasy, has gowy öndürijiligi.Dürli düzedişli uglerodyň mazmunyna görä, gaýtadan işleýän enjamy dürli derejelere bölüp bolar: 95%, 98.5% we 99% we ş.m.

4.Kükürdiň düzümi: gaýtadan işleýjiniň kükürdi möhüm zyýanly elementdir, näçe pes bolsa, şonça-da gowy we kükürdiň düzümi çig maldaky kükürdiň düzümine we kalsinasiýa temperaturasyna baglydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER