Grafit elektrod bazary aýlyk hasabaty (iýul, 2022)

Iýul aýynda içerki grafit elektrod bazary umuman gowşak görkezijini görkezdi.Bu aýGE bahasyiçerkibazarytakmynan azaldyldy300ABŞ dollary / tonna.Esasy sebäbi şeýlepolat önüm satuwybolup durýarýaltaMöwsüm,sebäp bolýarpolat degirmenleri grafit elektrodlaryny satyn almakda işjeň däl.Şu wagta çenliiýul aýynyň ahyrynda UHP450m bilen esasy bahasy30%iňňe koksy3220-3360ABŞ dollary / tonna, UHP600mmteklip edildi 3730-3880ABŞ dollary / tonna, UHP700mm bahasy4330-4480ABŞ dollary / tonna.Iýul aýynyň başynda, grafit elektrodyň ýokarky çig maly bolan nebit koksynyň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirdi we iňňe koksy '.bahasyýokary derejede galdyitýärtheGE bahasyýokary derejede işlemek. Emmapartlaýjy peçler we elektrikarkpeçler esasan tehniki hyzmat üçin ýapylýar we grafit elektrodlara bolan isleg gowşak.“Erkinlik"baha teklipleri görkezildiome kiçi we orta göwrümli grafit elektrod kompaniýalary.Arzan bahaly GE-iň kiçi bölegi bazarda görkezýär.Emma GE öndürijileriniň köpüsi bahanyň dogry teklip edilmegini isleýärler.Upperokarky akym bilen aşaky akym kompaniýasynyň arasyndaky aralyk duýgur.Iýul aýynyň ortalarynda we ahyrynda polat fabrikleriniň ýitmegi hasam giňeldi, bazar satyn alyş atmosferasy taşlandy,pul akymyny goldamak üçin, käbir GEöndürijilerbahasyny hasam arzanlady,tutuş bazar bahasynyň aşaklamagyna sebäp boldy. Şeýle ýagdaýda, GE önümçiliginde ýokary inwentar töwekgelçiligiň öňüni almak üçin önümçiligi azaltmak we PO meýilnamasyna laýyklykda önümçilik meýilnamasyny düzmekden başga çäresi ýokdy.Indi anod material bazaryndaky girdeji özüne çekiji we käbir GE öndürijileri GE önümçiligini anod ýa-da anod OEM-e geçirmegi meýilleşdirýär.

Iýul aýynda iňňe koksynyň aşaky bazaryndaky umumy isleg boldygowşak, we irki döwürdäki aksiýalary satyn almak sanawy henizem ulanylmady.Şonuň üçin esasan ownuk sargytlar bilen isleg boýunça satyn alyndy.Aýyň ahyryna kömür esasly iňňe koksy 1800 -2170 ABŞ dollary, nebit esasly iňňe koksy 2000-2250 ABŞ dollary, çig koksyň bahasy 1310-1650 ABŞ dollary / tonna boldy.Import bahasy nukdaýnazaryndan kömür esasly iňňe koksynyň bahasy 10% arzanlady: Japanaponiýanyň bahasy 1700-1800 ABŞ dollary, Günorta Koreýanyň bahasy 1800 ABŞ dollary / tonna;Nebit esasly iňňe koksy boýunça Japanaponiýanyň tonnasy 2800-3000 ABŞ dollary, Angliýa 2000-2200 ABŞ dollary / tonna.

Bu hepde içerki gurluşyk polat bazary görnüp başlady we aşaky isleg birneme gowulaşdy, ýöne bahalar ýokarlanandan soň geleşik haýallady.28-nji iýulda içerki rebariň ortaça bahasy 610 ABŞ dollary / tonna bolup, geçen anna gününden 15 ABŞ dollary / tonna ýokarlandy.Çig mal nukdaýnazaryndan, şu hepde galyndylaryň bahasy birneme ýokarlandy, demirgazyk polat zawodyndaky inwentarlaryň üstüni doldurmak birneme işjeň boldy, Günorta polat zawodynyň satyn alyş bahasy pesdi.Elektrikli ojak polat zawodynda galyndylaryň ortaça satyn alyş bahasy geçen hepde bilen deňeşdirilende 11 ABŞ dollary / tonnasy 380 ABŞ dollary / tonna (salgytdan başga) ýokarlandy.Elektrik peçli polat zawody girdejili ýagdaýy saklady we Gündogar Hytaýda we Günbatar Hytaýda gaýtadan işleýän kärhanalaryň sany köpeldi.Şeýle-de bolsa, galyndylaryň gaty çeşmesi we polata bolan islegiň pesligi sebäpli öndürijileriň köpüsi ýokary derejeli önümçilik ýagdaýynda boldy.Hakyky önümiň dikeldilmegi çäklidir.Şu hepde Hytaýda 135 polat öndürýän fabrigiň elektrik peç polat kuwwatynyň ulanylyş derejesi 35,41% bolup, geçen hepdeden 1,71% ýokarlandy we elektrik peç poladynyň önümçiligi günde 198600 tonna boldy we yzygiderli alty hepde azaldy.Polat bazaryndaky bahalar ýaňy-ýakynda ýokarlanan hem bolsa, aşaky akymda garaşmak we görmek duýgusy henizem aç-açan görünýär, bu esasan polat fabrikleriniň önümçiliginiň üznüksiz azalmagy bilen baglanyşyklydyr.Recentlyakynda, infrastruktura has köp maýa goýumlary we has aňsat şertler boýunça hökümetiň birnäçe syýasatyüçingozgalmaýan emläkagenttäsirlerini awgust aýynyň ortalaryndan soň kem-kemden görkezer diýlip garaşylýar.Epokanç epidemiýanyň we ýokary temperaturaly howanyň bazara edýän täsiri gowşaýar we polat bazary hakykatdanam durnuklaşar we gaýtadan dikeldiler diýlip garaşylýar.Şol döwürde elektrik peçiniň poladynyň çykarylyşy hem ep-esli ýokarlanar.

 


Iş wagty: Awgust-05-2022