Önümler

Önümler

 • UHP400 Şida uglerod grafit elektrody

  UHP400 Şida uglerod grafit elektrody

  Grafit elektrodlary esasan elektrik ýaýly peçde polat ýasamak üçin ulanylýar.Grafit elektrody peje tok girizmek üçin daşaýjy hökmünde çykyş edýär.Güýçli tok gazyň üsti bilen ýaýyň akymyny döredýär we polyň eremegi üçin ýaýyň döredýän ýylylygyny ulanýar.Elektrik peçiniň kuwwatyna görä dürli diametrli grafit elektrodlary enjamlaşdyrylandyr.Elektrodlaryň ulanylmagyny dowam etdirmek üçin elektrodlar emzikler bilen birleşdirilýär.

 • Şida izostatiki grafit

  Şida izostatiki grafit

  Izostatiki grafit, 1960-njy ýyllarda işlenip düzülen grafit materialynyň täze görnüşidir.Ajaýyp häsiýetleriň tapgyry bilen izostatiki grafit köp ugurlarda has köp ünsi çekýär.Inert atmosferada, izostatiki grafitiň mehaniki güýji temperaturanyň ýokarlanmagy bilen gowşamaz, iň güýçli bahasyna 2500 at töweregi ýeter.Şonuň üçin onuň ýylylyga garşylygy gaty gowy.Ordinaryönekeý grafit bilen deňeşdirilende, inçe we ykjam gurluş, oňat birmeňzeşlik, pes ýylylyk giňelme koeffisiýenti, ajaýyp termiki zarba garşylygy, güýçli himiki garşylyk, gowy ýylylyk we elektrik geçirijiligi we ajaýyp mehaniki gaýtadan işlemek ýaly has artykmaçlyklary bar.

 • UHP600 Şida uglerod grafit elektrody

  UHP600 Şida uglerod grafit elektrody

  Shida Carbon, durnukly hilini saklamaga we gözegçilikde saklamaga kömek edip biljek hasaplamak, üwemek, ýüklemek, ýugurmak, ekstrudirlemek, çörek bişirmek, emdirmek, grafitizasiýa we gaýtadan işlemekden doly önümçilik enjamlary bilen Hytaýda meşhur grafit elektrod öndürijisidir.

 • UHP550 Şida uglerod grafit elektrody

  UHP550 Şida uglerod grafit elektrody

  1.Shida Carbon 1990-njy ýylda grafit elektrodyny öndüriji hökmünde 30 ýyldan gowrak hünär tejribesi bilen guruldy.

  2. Güýçli gözleg we ösdüriji topar we ýokary başarnykly satuw topary, önümiň durnukly hilini, esasanam UHP 650, UHP700 ýaly uly diametrleri kepillendirmek we müşderilere satuw hyzmatlarynyň giň toplumyny üpjün etmek üçin döredilýär.

 • UHP500 Şida uglerod grafit elektrody

  UHP500 Şida uglerod grafit elektrody

  Nurbat göteriji wilkany bir ujunyň rozetkasyna we beýleki ujuna ýumşak gorag materialyny goýuň em emzige zeper ýetmezligi üçin 1-nji surata serediň;

  Elektrodyň we emzigiň gysylan howasy bilen tozany we kirleri üfläň;gysylan howa gowy edip bilmeýän bolsa, çotgany ulanyň (2-nji surata serediň);

 • UHP450 Şida uglerod grafit elektrody

  UHP450 Şida uglerod grafit elektrody

  UHP Grafit elektrody, elektrik geçirijiliginiň ajaýyp öndürijiligi we gowy ýylylyk geçirijiligi, şeýle hem ýokary mehaniki güýji, ýokary temperaturaly okislenmä we poslama garşy elektrik eritmek pudagynda (polat eritmek üçin) ulanylýan esasy geçiriji materialdyr.“Shida Carbon Graphite Electrode” daşary ýurtlardan we Hytaýyň marka kompaniýasyndan satyn alynýan ýokary hilli iňňe koksundan ýasalýar.

 • UHP650 Şida uglerod grafit elektrody

  UHP650 Şida uglerod grafit elektrody

  Şida uglerody Hytaýda grafit elektrodynyň öňdebaryjy öndürijisidir.

  1990-njy ýylda esaslandyrylan, grafit elektrodyny öndürmek boýunça 30 ýyldan gowrak tejribe;

  4 zawod, çig, material, hasaplamak, ezmek, ekran, degirmen, ýüklemek, ýugurmak, ekstrudirlemek, çörek bişirmek, emdirmek, grafitizasiýa we gaýtadan işlemekden ähli önümçilik prosesini öz içine alýar;

 • UHP700 Şida uglerod grafit elektrody

  UHP700 Şida uglerod grafit elektrody

  Grafit Elektrod, elektrik ýaýly peç we eriş peçleri üçin iň oňat geçiriji materialdyr.HP we UHP grafit elektrodynda ýokary hilli iňňe koksy, elektrodyň işleýşiniň ajaýyp bolmagyny üpjün edýär.Häzirki wagtda ýokary elektrik geçirijiligine we talap edilýän gurşawda emele gelýän aşa ýokary ýylylygy saklamaga ukyply ýeke-täk önüm.

 • Grafit elektrod tozy

  Grafit elektrod tozy

  Bu grafit elektrodyny we emzigini gaýtadan işlemekde goşmaça önüm.Elektrodda deşik we sapak ýasaýarys, emzigi has ýuka we sapak bilen emele getirýäris.Bular kanal ýygnamak ulgamy we takmynan ekranda inçe poroşok we çüýrük poroşok hökmünde ýygnalýar.

 • Grafirlenen nebit koksy (gaýtadan işleýän)

  Grafirlenen nebit koksy (gaýtadan işleýän)

  LWG peçiniň önümidir.Nebit koksy elektrodyň grafitizasiýasy wagtynda ýylylyk izolýasiýa materialy hökmünde ulanylýar.Grafitizasiýa prosesi bilen birlikde, bizde grafit elektrody, şeýle hem önümiň grafitleşdirilen nebit koksy bar.2-6mm ululykdaky bölejik gaýtadan işleýji hökmünde ulanylýar.Inçe bölejik aýratyn barlanýar.