UHP700 Şida uglerod grafit elektrody

Gysga düşündiriş:

Grafit Elektrod, elektrik ýaýly peç we eriş peçleri üçin iň oňat geçiriji materialdyr.HP we UHP grafit elektrodynda ýokary hilli iňňe koksy, elektrodyň işleýşiniň ajaýyp bolmagyny üpjün edýär.Häzirki wagtda ýokary elektrik geçirijiligine we talap edilýän gurşawda emele gelýän aşa ýokary ýylylygy saklamaga ukyply ýeke-täk önüm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Haryt

Bölüm

UHP

UHP emzik

450mm / 18inch

Köp dykyzlygy

g / sm3

1.66-1.73

1.80-1.85

Çydamlylyk

μm

4.8-6.0

3.0-4.3

Çeýe güýç

MPa

10.5-15.0

20.0-30.0

Elastik modul

GPa

8.0-10.0

16.0-20.0

CTE (30-600)

10-6/ ℃

.51.5

≤1.3

Kül mazmuny

%

≤0.3

≤0.3

Grafit Elektrod, elektrik ýaýly peç we eriş peçleri üçin iň oňat geçiriji materialdyr.HP we UHP grafit elektrodynda ýokary hilli iňňe koksy, elektrodyň işleýşiniň ajaýyp bolmagyny üpjün edýär.Häzirki wagtda ýokary elektrik geçirijiligine we talap edilýän gurşawda emele gelýän aşa ýokary ýylylygy saklamaga ukyply ýeke-täk önüm.

Bahany haçan alyp bilerin?

Ululygy, mukdary we ş.m. ýaly jikme-jik talaplaryňyzy alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda jogap bereris, gyssagly buýruk bolsa, göni bize jaň edip bilersiňiz.

OEM ýa-da ODM sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?

Hawa, şeýle edýäris.Iberiş belgisi siziň islegiňiz boýunça dizaýn edilip we çap edilip bilner.

Gowşuryş wagtyňyz nähili?

Adatça gowşuryş möhleti tölegden ýa-da şertnama gol çekilenden 10-15 gün soň bolýar.Monthlya-da aýlyk ýa-da başga aýratyn wagt bermeli bolsaňyz, gowşuryş wagty barada gepleşik geçirilip bilner.

Harytlaryňyzy eltip bermezden ozal barlaýarsyňyzmy?

9

Hawa, her partiýany eltip bermezden ozal barlaýarys.

Ölçeg (surata serediň) emzik bilen elektrodyň arasynda ýokary takyklyk ölçegi bilen Japanaponiýadan getirilýär.Şeýle hem garşylyk, köp dykyzlyk we ş.m. aýratynlyklar zawoddan eltmezden ozal hünär enjamlary tarapyndan barlanar we synagdan geçiriler.

Uzak möhletli we ygtybarly iş gatnaşyklaryny nädip saklap bilersiňiz?

1. Uzak möhletleýin özara peýdany üpjün etmek üçin oňat hilli we bäsdeşlik bahasy berilýär;

2. Çalt jogap bermek we çyn ýürekden hyzmat etmek.Zerur bolsa, önümiň ulanylyşyny yzarlamak üçin hünärmen tehnikler gurnalar.


  • Öňki:
  • Indiki: